ผู้เขียน: สายชล ดำรงอัครกุล & กนกวรรณ รุ่งวิทยานุวัฒน์